بیانیه پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان در خصوص تشدید فشار امنیتی بر فعالین ملی و  موج سرکوب آزادی های رسانه ای

در حالی که منطقه خاورمیانه آبستن حوادث خونینی می باشد که مستقیما بر سرنوشت و بقاء ملت تورک در آزربایجان جنوبی تاثیر می گذارد، رهبران سیاسی ایران در امتداد پروژه تاریخی آسیمیلاسیون و حذف ملل غیر فارس بحران های عظیم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی را بر آزربایجان جنوبی تحمیل و هر روز […]

نوشته بیانیه پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان در خصوص تشدید فشار امنیتی بر فعالین ملی و موج سرکوب آزادی های رسانه ای اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

ایرانشهر دوشونجه‌ سی و گونئی آزربایجانین وارلیق موجادیله سی – ۲

گوندم خبر و تحلیل پروقرامی؛ ۲۵ تیر؛ میلیفعاللاراقارشیآغیرجزالاردوامائدیر؛ “ایرانشهر» دوشونجه‌سیوگونئیآزربایجانینوارلیقموجادیلهسی– ۲

نوشته ایرانشهر دوشونجه‌ سی و گونئی آزربایجانین وارلیق موجادیله سی – ۲ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

Turkic Azeri and Hazara Solidarity Network