فراموشی اطلاعات از حافظه

اویان نیوز: فراموشی مساله ای است که عموم دانش آموزان به نحوی از انحا آن را تجربه کرده اند. وقتی ما مطلبی را می خوانیم و در صدد به خاطرسپاری آن هستیم در جلسه امتحان و یا پس از آزمون دادن و گذر زمان فراموش می کنیم.

در حقیقت فراموشی تعبیر صحیحی نمی تواند باشد. درست است که بگوییم مطلبی را که ما خوانده ایم و یا سعی در بخاطر سپاریش داریم در واقع هیچوقت وارد حافظه بلند مدت خود نکرده ایم.

تعبیر علمی فراموشی می تواند این باشد که ما در لحظه بخصوصی به مطلب و اطلاعات موجود در ذهن دسترسی نداریم.

عدم دسترسی به مطالب موجود در ذهن یکی از اصلی ترین علل فراموشی می تواند باشد.

ذهن ما به مثابه یک اقیانوس عظیمی با میلیادها نورون می باشد که اطلاعات همچون موجودات زنده درون این اقیانوس هستند.

اگر برای هر یک از این موجودات کدهای مشخص و سرنخ های لازم در دسترس نداشته باشیم دستیابی به اطلاعات برایمان بسیار مشکل خواهد بود. مشکل فراموشی و عدم دسترسی به مطالب به روشهای مختلف خود را نشان می دهد.

یکی از این مشکلات که در میان دانش آموزان و دانشجویان متداول است مشکل (tip of the tounge) یا همان مشکل “نوک زبان بودن» و یا “سر زبان بودن است». دانش آموز هنگام به خاطر آوری مطلبی اذعان می کند که اگر اول کلمه مورد نظر را بگویند به خاطر خواهم آورد و یا به عبارتی “اولشو بگو تا بگم…».

بنابراین همان مساله ای که در بالا ذکر کردم اینجا نمود پیدا می کند، یعنی ما اطلاعات را در اقیانوس ذهنمان بدون اینکه سرنخی از اطلاعات را بدهیم به ذهنمان میسپاریم و انتظار داریم که به تک تک موجودات زنده این اقیانوس دسترسی داشته باشیم و هر گاه نام یکی از این اطلاعات و یا همان موجود زنده این …read more

From:: Oyan News