هویت ملی آذربایجان و باشگاه تراختور — سیف الدین موسوی

اویان نیوز:

سیف الدین موسوی

فوتبال ورزشی دسته جمعی و شاید محبوب ترین ورزش قرن حاضر باشد. سرمایه گذاری های عظیم، حضور پر شور طرفداران در استادیوم ها، پوشش خبری رسانه ها و میلیون ها بیننده تلویزیونی مؤید این امر است. محبوبیت و جذابیتی که به گونه ای آن را از حاشیه زندگی توده وارد متن آن کرده است. ورزشی که با حفظ ماهیت خود، علاوه بر تاثیراتی که بر فرهنگ عمومی و اقتصاد دارد، سر منشاء بسیاری از تحولات اجتماعی و حتی سیاسی واقع می شود .

فرهنگ عمومی فوتبال، اشتراک با روابط اجتماعی و نقش آن بر باز تولید گفتمان هویتی، توجه خیل کثیری از محققان را به خود جلب می کند.

ارتباط فوتبال و جامعه از دو دیدگاه اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. نخست اینکه، مسابقات فوتبال و حتی سایر ورزش ها مستقل از مفاهیم اجتماعی، به عنوان فعالیتی جسمی و فیزیکی شمرده می شود. جای گیری دائمی فوتبال در اجتماع ، ارتباط درهم تنیده این دو، مداخله های خارج از فوتبال و تقابل ناشی از آنها، این دیدگاه و صرفاً فیزیکی دانستن این ورزش را در شرایط سختی قرار می دهد. دیدگاه دوم ادعا دارد فوتبال وسیله ای برای نظارت و کنترل و کانالیزه نمودن احساسات توده، دور کردن از زندگی حقیقی و افیونی برای تسکین آلام آنهاست. این دیدگاه نیز حق باز تولید روابط اجتماعی توسط فوتبال، مشروعیت عمومی و تعاریف اسطوره ای و سمبولیک آنرا ادا نمی کند.

بنابرین می توان دیدگاه سومی را متصور شد و آن اینکه فوتبال می تواند به صورت آگاهانه یکی از متدهای مقابله با نیروهای متفاوت اجتماعی و حتی سیاسی باشد و طرح مبارزه مدنی براساس دیالکتیک تابعیت-مقاومت را پی ریزی کند. فوتبال کارکرد های وسیعی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. از این رو ایدئولوژی حاکم و جنبش های متقابل آن سعی …read more

From:: Oyan News