شوخی‌های قومی و جنسیتی، بازتولید روابط نژادپرستانه و ضدزن — پروانه حسینی

اویان نیوز:

پروانه حسینی، پژوهشگر مردم شناسی

گرچه شروع نگاه نژادپرستانه یا ضدزن در جامعه تقصیر اعضای فعلی جامعه نیست ولی مسئولیت ادامه حیات آن با آنهاست. اعضای جامعه در رفتارهای اجتماعی خود آگاهانه و ناآگاهانه نگاه نژادپرستانه و زن ستیز را تقویت می کنند.

یکی از این رفتارها تولید و پخش و حتی خندیدن به جوک های قومی و جنسیتی است. این روزها همه جا از جمع های دوستانه و اقوام گرفته تا پیامک های تلفنی و شبکه های اجتماعی با انبوهی از این نوع جوک مواجه هستیم. جوک هایی که با “یه روز یه دختره…” یا “یا روز یه لره…” شروع می شوند روز به روز فضای بیشتری از مکالمات ما را در معاشرت هایمان می گیرند.

در این میان کسانی هستند که این روند را نمی پسندند و به هجوم بهمنی از جوک های قومیتی و جنسیتی در اجتماع نقد دارند. معترضین به این قبیل جوک ها معمولا با چه برخورد و استدلال هایی از سمت طرفداران این نوع جوک مواجه می شوند و پاسخ شان چیست؟

ضد حال نباش، فقط می خواهیم دور هم خوش باشیم

یکی از کارکردهای جوک ایجاد احساس صمیمیت و همبستگی بین اعضای یک گروه است. جوک­ها معمولا زمینه ای تاریخی-اجتماعی دارند که دانستن آن برای گرفتن نکته خنده دار جوک لازم است. گفتنِ جوک نشان خوش مشربی ست و همبستگی گروهی را یادآوری و آزمایش می­کند و خندیدن به جوک پاسخ مثبتی ست به نشان خوش مشربی متقابل، دانستن تاریخ جوک، و تحکیم همبستگی گروهی.

پس خندیدن به جوک صرفا علامت شادی نیست بلکه کارکردهای اجتماعی دیگری نیز دارد. اگر در یک جمع کسی به جوکی نخندد به این حساب گذاشته می شود که یا با گروه در مورد زمینهء جوک تاریخ مشترک ندارد و به همین دلیل به اصطلاح “جوک را نگرفته” و یا اینکه به محتوای جوک اعتراض …read more

From:: Oyan News