سوم اسفند سالروز کودتای رضاخان و آغاز دولت ایران نو

پایان جنگ جهانی اول برای کل جهان از نقطه نظر تشکیل دول ملی نقطه عطفی گردید و بسیاری از امپراطوری ها به کشورهای ملی تبدیل شدند. اعراب و قسمتی از اروپایی ها از امپراطوری عثمانی جدا شدند و این امپراطوری به ترکیه امروزین تبدیل شد. دولت ترکی قاجاریه با عنوان ممالک محروسه ایران جای خود […]

نوشته سوم اسفند سالروز کودتای رضاخان و آغاز دولت ایران نو اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز