ممانعت از مرخصی و دسترسی عباس لسانی به درمان و پزشک

با وجود گذشت چندین روز از تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی زندانی سیاسی در زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام نشده است. روز چهارشنبه، ۱۷ دی سید عبدالله طباطبایی دادستان اردبیل با صدور قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای دادن مرخصی درمانی به عباس لسانی موافقت کرد. روز بعد، در روز پنجشنبه ، ۱۸ دیماه، […]

نوشته ممانعت از مرخصی و دسترسی عباس لسانی به درمان و پزشک اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز