مشروطه تلاشی بود برای زمینی کردن جایگاه حاکم و قوانین جاری – ارسلان بیگی

گذر از سیستمی فرا زمینی و حاکم بر مردم به سیستمی زمینی و پاسخگو به مردم تغییر بنیادینی بود که تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جامعه را در بر می گرفت. از همین رو تاریخ مشروطه حکایت سردرگمی، بهت و تناقضات رفتاری یک جامعه است. جامعه ای که منشا دردهایش را به درستی نشانه […]

نوشته مشروطه تلاشی بود برای زمینی کردن جایگاه حاکم و قوانین جاری – ارسلان بیگی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز