بازی رندانه رسانه های تمرکزگرای فارس در خصوص غرب آزربایجان و مسئولیت تاریخی روشنفکران تورک و کورد

سال هاست که تبعیض های موجود در آزربایجان، اعتراضات و سرکوب فعالین ملی آزربایجانی با دید توهم گونه و انحصارگرایانه رسانه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی و جوامع حقوق بشری تمرکزگرا با بایکوت رسانه ای عمدی و هدفدار روبرو بوده است. با اینکه استاندارد دوگانه رسانه هایی مانند بخش فارسی صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، […]

نوشته بازی رندانه رسانه های تمرکزگرای فارس در خصوص غرب آزربایجان و مسئولیت تاریخی روشنفکران تورک و کورد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز