فاشیسم نهادینه شده در طیف سلطنت طلب جامعه فارس را به قهقرا می برد – مجید جوادی

فاشیسم نهادینه شده در طیف سلطنت طلب جامعه فارس را به قهقرا می برد. در روزهای گذشته دو نشست همزمان در لندن برگزار شد. یکی نشست اعلام موجودیت “شورای مدیریت گذار» و دیگری نشست اروپایی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات). همزمانی این دو نشست از جهاتی مفید و جالب توجه بود زیرا باعث شد […]

نوشته فاشیسم نهادینه شده در طیف سلطنت طلب جامعه فارس را به قهقرا می برد – مجید جوادی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز