تاسیس«فرهنگستان ایران» نیرنگی دیگر- طاهر نقوی

خبر تغییر” فرنگستان زبان فارسی »به ” فرهنگستان ایران»را دیشب از زبان” احمد علیرضا بیگی» نماینده ی محترم تبریز در مصاحبه ای که در گروه خط آزادگی آقای اکبر اعلمی داشتند شنیدیم و مطلع شدیم !!! جریان پان فارس کشور بر هر دری میزند تا مانع اجرای “عدالت اجتماعی »در کشور چند ملیتی و چند […]

نوشته تاسیس”فرهنگستان ایران» نیرنگی دیگر- طاهر نقوی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز