از کربلا تا هفت تپه و از هفت تپه تا تبریز – محسن سعادت

محسن سعادت جغرافیا یک سرنوشت است. سرنوشتی که یکایک ما در این سرزمین با تمام وجودمان آنرا حس و زندگی می کنیم. روزگاری حسین از کربلا در مقابل بی عدالتی و ظلم عصیان کرد. از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر آمد تا سرنوشت یک ملتی را تغییر دهد. تاریخ روایت می کند که او جان خود […]

نوشته از کربلا تا هفت تپه و از هفت تپه تا تبریز – محسن سعادت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز