بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان به مناسبت هفتادوپنج مین سالگرد ۱۲ شهریور

ملت تورک آزربایجان و فعالین حرکت ملی ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استبدادی و مرحله‌ای دیگر از تکوین بیداری ملی تورک‌های آزربایجان جنوبی علیه اندیشه مرکزگرا و ملی‌گرایی پان‌ایرانیستی بود. در شرایط سیاسی و نظامی پرتلاطم آن سال‌ها که جهان وارد بلوک‌بندی قدرت‌ها شده بود، نخبگان سیاسی جامعه آزربایجان در روندی […]

نوشته بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان به مناسبت هفتادوپنج مین سالگرد ۱۲ شهریور اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز