قمار خطرناک پان ایرانیسم در ایران – کمال مقصودی

درباره مبنای سیاست گذاری یک کشور نظریه های مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. برخی از صاحب نظران درک سیاسی و به تبع آن سیاست گذاری(به عنوان یک واکنش و یا یک پیشگیری) را تابع اراده سیاسی افراد و ایدئولوژی موجود در آن کشور می دانند و این در حالی است که سایر […]

نوشته قمار خطرناک پان ایرانیسم در ایران – کمال مقصودی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز