استبداد ارتجاعی و پرش معکوس تاریخی برای یافتن مدینه فاضله ای توهمی

“استبداد ارتجاعی” ، از نظر ماهیت و گفتمان و ذهنیت و یا به بیانی درست تر “انگاره” نوعی از استبداد است که به “دوران پیشامدرن” تعلق دارد. این نوع استبداد “تاریخ باور” بوده و سعی دارد با توسل به زور و امکانات دولتی در یک “پرش معکوس تاریخی” جامعه را از نظر فکری، باوری و […]

نوشته استبداد ارتجاعی و پرش معکوس تاریخی برای یافتن مدینه فاضله ای توهمی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز